EMPRESA RESPONSABLE

La societat responsable de la implantació, desenvolupament i gestió del PARC FERROVIARI DE MARTORELL és PARC FERROVIARI DE MARTORELL, S.L.

PARC FERROVIARI DE MARTORELL, S.L. és una societat constituïda per temps ilimitat a Barcelona, el 15 de juliol de 2015, davant el notari de l’Ilustre Col·legi Notarial de Catalunya Ricardo Manén Barceló, mitjançant escritura pública de constitució autoritzada amb el número 5218 del seu protocol. Està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Llibre 44923. Foli 199. Full 471431. Inscripció 1. Data 16 de juliol de 2015. CIF: B66577800.

ORGANIGRAMA DIRECTIU

La gestió ordinària del PARC FERROVIARIO DE MARTORELL té lloc en base a quatre àrees operatives, de les que depén la resta del personal, sota la direcció del director de l’establiment.

Director: Jordi Sanz Puente.

Responsable de Relacions Institucionals: Josep Maria Garriga Serra.

Responsable d’Operacions: Ramiro Ordobás Faro.

Responsable d’Instal·lacions: Xavier Montia Domingo.

Responsable de Logística: Hèctor Gonzalo García.